Hva er blå skog?

HVA ER BLÅ SKOG?

Blå skog er en fellesbetegnelse på vegetasjonen i havet og i tidevannssonen slik som tang og tare, ålegress, tidevannseng/tidevannssump og mangrover. Disse forskjellige «skogene» er verdifulle fordi de har flere viktige oppgaver i naturen.

HVORFOR ER DET VIKTIG?

Mange marine arter er avhengig av blå skog. Vegetasjonen utgjør viktige oppvekstområder, beiteområder og gjemmesteder for små marine arter og fiskeyngel, som gjør at større arter også tiltrekkes til de samme områdene for å finne mat.
Næringsstoffer som flyter rundt og gjør vannet grumsete blir tatt opp av blå skog, noe som forbedrer vannkvaliteten. Blå skog binder også sedimentene og forhindrer erosjon langs kysten, samtidig som den virker dempende på store bølger. For kyst- og øysamfunn er derfor blå skog ekstra viktig, som beskyttelse mot storm og uvær.

Blå skog er også viktig for opptak av karbondioksid (CO2) og lagring av karbon (C), en prosess som kalles «blått karbon». Den samlede biomassen av blå skog utgjør mindre enn 0,5 % av verdens havoverflate. Likevel er det beregnet at den står for 70 % av karbonlagringen i havet. Dermed spiller blå skog en viktig rolle for å redusere klimaendringene. Bevaring, restaurering og bærekraftig forvaltning av kystsonen er helt essensielt for å få ned klimaavtrykk og bevare det biologiske mangfoldet som igjen har mange positive effekter.

HVA SLAGS ØKOSYSTEMTJENESTER TILBYR DET?

Økosystemtjenestene fra blå skog kan kategoriseres som støttende (dvs. vedlikehold av økosystemfunksjoner), forsynende (dvs. tilførsel av mat og ressurser), regulerende (dvs. rensing av vann, lagring av karbon og beskyttelse av kystlinjer) og kulturelle (dvs. estetikk , rekreasjon og utdanning).

Dermed har også blå skog økonomisk verdi gjennom turisme og andre applikasjoner som ingredienser i legemidler og mat (for eksempel fortykningsmiddel i iskrem).

HVORFOR ER BLÅ SKOG VIKTIG I NORGE?

Blå skog i Norge inkluderer tareskog, tangbelter, ålegrasenger og tidevannseng/tidevanssump. Beskyttelse og restaurering av disse blå skogene er av nasjonal interesse av flere grunner.

Blå skog tilbyr viktige økosystemtjenester som er veldig relevante for innenrikspolitikk.
Blå skog er også viktige habitater for utallige marine arter, spesielt for kommersielt verdifull fisk og skalldyr fanget og solgt i Norge. Bevaring og restaurering av blå skog hjelper også landet med å nå sine klima- og biologiske mangfoldsmål, både innenlands og internasjonalt.

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold er også et temaområde innen UD og Norads internasjonale utviklingspolitikk. Den norske regjeringen har et mandat til å støtte utviklingsland med å redusere og tilpasse klimaendringer, matsikkerhet og fiskeri, og opprettholde biologisk mangfold – som alt er knyttet til beskyttelse og restaurering av blå skog.