Hva er NBFN?

NBFN

Etablert i 2014, har Norsk nettverk for blå skog (NBFN) som mål å styrke den norske kompetansen og kunnskapen i blå skog i fellesskap, slik at det fulle potensialet i å møte den globale klimautfordringen og tilførselen av andre økosystemtjenester kan møtes nasjonalt og internasjonalt. Norge har internasjonalt vært en sterk forkjemper for bærekraftig bruk av økosystemer i blå skog for å forbedre ikke bare økosystemforvaltningen, men også styrke og involvere lokalsamfunn, og bidra til fattigdomsbekjempelse. Nasjonalt har bærekraftig bruk av marine økosystemer vært en hjørnestein i Norges mål om å utvikle sin blågrønne økonomi.

VÅRT OPPDRAG

Å være den beste kilden til pålitelig og oppdatert kunnskap om norske blå skoger for å øke bevisstheten, tilby løsninger, inspirere til økosystembasert forvaltning og oppmuntre til bærekraftig bruk av blå skog i Norge og ellers i verden.

NBFN består av følgende ledende norske virksomheter med overlappende og utfyllende kompetanse og erfaringer innen blå skog:

GRID-Arendal

GRID-Arendal er en norsk stiftelse etablert i 1989 for å styrke FNs miljøprogram (UN Environment). Med formål om å skape miljøkunnskap som gir positive endringer, jobber GRID-Arendal over hele verden – fra Himalaya til Arktis og fra Afrika til Sør-Stillehavet. GRID-Arendals kompetanse om blå skog omfatter kommunikasjon og informasjonsdeling, kapasitetsbygging og utvikling av blå karbon-prosjekter, for eksempel gjennom FNs miljøprogram og Det globale miljøfondets Blue Forests Project (2015-2021).

Havforskningsinstituttet (HI)

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. 1100 ansatte. Hovedoppgaven til Havforskningsinstituttet er å tilby kunnskap og råd til norske myndigheter, Nærings- og fiskeridepartementet, Mattilsynet samt fiskerinæring og andre interessenter, om spørsmål knyttet til bærekraftig bruk og forvaltning av havet, kystmiljøet og biologiske ressurser, herunder «blå skog». Havforskningsinstituttet har en nasjonal rådgivende funksjon for høsting av tare og styrer flere forsknings- og overvåkingsprosjekter for å øke kunnskapen om tareskog, karbonlagring, følgene av klimaendringer og potensiell produksjon lavt i næringskjeden. Formidling av kunnskap er viktig, og tilgjengeliggjøring av nye vitenskapelige resultater for relevante myndigheter, bedrifter og samfunnet generelt, er en prioritet som deles med medlemmer av Norwegian Blue Forests Network.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

NIVA har en sterk merittliste fra forsknings- og utviklingsarbeid i norske kystøkosystemer, inkludert dynamikken, det biologiske mangfoldet og strukturen i tareskoger i forbindelse med klimaendringer og andre miljøutfordringer. På oppdrag fra Miljødirektoratet kom NIVA i 2011 med den første omfattende studien av karbonlagring i norske tareskoger. NIVA har også betydelig internasjonal prosjekterfaring, inkludert vurderinger av kystnære økosystemer i ulike deler av verden.

STRATEGI FOR NBFN

ÅRSRAPPORTER

Årsrapport 2019
ÅRSRAPPORT 2019 Norsk versjon
Årsrapport 2018
ÅRSRAPPORT 2018 Norsk versjon
Årsrapport 2017
Årsrapport 2017 På NBFN er vi stolte av vårt arbeid for blå skog. 2017 så et utall aktiviteter; fra vitenskapelige turer til de frodige engene og tareskogene, og politisk engasjement på det historiske FN-toppmøtet om bærekraftig utviklingsmål 14, «The Ocean Conference», til «infotaining» kvelder med Jazz og Tapas under Arendalsuka. Hvis du ikke har gjort […]