Vår blå skog: Hva gjøres, og hva bør gjøres?

| september 29th, 2022 | Blå skog-uka 2022

Vår blå skog: hva gjøres, og hva bør gjøres? (Hybrid)

Vi trenger den blå skogen. Tang, tareskog, sjøgressenger, og tidevannsenger og -sumper fanger og langtidslagrer karbon, øker biologisk mangfold, forbedrer vannkvaliteten og beskytter kystsamfunn mot erosjon. Kystøkosystemene er også grunnleggende for vår havøkonomi, inkludert fiskerinæringen. Men mye av Norges blå skog er dessverre under sterkt press.

Like etter FNs klimakonferanse (COP 27) og uken før verdens ledere møter for å forhandle ferdig en «Parisavtale» for naturen (COP 15), samler vi politikere, forvaltning, miljøorganisasjoner, næringsliv og forskere for å sette søkelys på den norske blå skogen.

Vi spør: Hva gjør vi for å beskytte og restaurere den blå skogen? Hva er planene fremover? Er dette nok? Hvis ikke, hva mer kan og bør vi gjøre?

Fysisk oppmøte er begrenset til 60 personer. Meld deg på tidlig for å sikre deg plass. Seminaret vil også bli livestreamet for å imøtekomme eksterne deltakere. Det blir kaffe fra 9:00 – 09:30 og lunsj kl. 12:00 for deltakere som er fysisk til stede.

TILBAKE TIL BLÅ SKOG-UKA 2022

DAT0 & TId

Torsdag 1. december
09.00 – 12.30 CET

STED

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo
/ Livestream

TYPE ARRANGEMENT

Seminar

Språk

Norsk

MELD DEG PÅ

PROGRAMMET

09.00 – 09.30 

Registrering og kaffe

09.30 – 10.20 

Sesjon 1. Blå skog-forvaltning fra et fugleperspektiv: Fra vern til verdisetting av natur

10.20 – 10.30

Pause

10.30 – 12.00

Sesjon 2. Arealplanlegging i kystsonen og blå skog

12.00 – 12.30

Lunsj

Sesjon 1. Blå skog-forvaltning fra et fugleperspektiv: Fra vern til verdisetting av natur 
Det finnes en rekke virkemidler som kan ta vare på blå skog, eksempelvis vannforvaltningsplaner, marine verneplaner, kommunale verneplaner, etc. Men blir de brukt og er de egnet?

Velkommen og introduksjon
Mari Susanne Solerød og Trine Bekkby, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

COP27 og forvaltning av blått karbon sett med regnskaps briller
Kathrine Loe Bjønness, Miljødirektoratet

Panelsamtale: Veien videre for forvaltning av blå skog
Vert: Marie Susanne Solerød, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Deltakere: Truls Gulowsen, Norges Naturvernforbund; Per Fauchald, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA); Erlend Grimsrud, Fiskerlaget Sør

Sesjon 2. Arealplanlegging i kystsonen og blå skog
Arealplanlegging kan beskytte den blå skogen. Men den kan også legge til rette for fysiske inngrep, forurensning og annen negativ påvirkning. Eksempler er utbygging av boliger, hytter og næringsanlegg, brygger, kunstige sandstrender, mudring, ankring, tråling og akvakulturanlegg. Hver for seg kan tiltakene gjør mindre skade, men summen av dem, sammen med annen negativ påvirkning, setter de den blå skogen under press. 

Hva betyr arealplanlegging for blå skog?
Sissel Rogne, Havforskningsinstituttet (HI) og Trine Bekkby, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Kartlegging av blå skog i Norge
Ingrid Holtan Søbstad, Miljødirektoratet

Korleis kan naturmangfaldlova og andre statlege verkemiddel legge rammer for blå skog i arealplanlegginga?
Ingunn Myklebust, Universitetet i Bergen (UiB) 

Kystsoneplanen for Tromsøregionen – kunnskapsgrunnlaget som grunnlag for avveininger i forhold til arealbruk
Ingrid Berthinussen, Tromsø kommune

Reetablering av ålegress i Oslo og forvaltning av indre Oslofjord 
Terje Laskemoen, Oslo kommune

Kystsoneplan for Vestfold – et vellykket eksempel på regional plan som er blitt fulgt opp i kommunal planlegging
Knut Bjørn Stokke, Institutt for by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Panelsamtale: Hva trenger kommuner for å forvalte blå skog bedre?
Vert: Sissel Rogne, Havforskningsinstituttet
Deltakere: Ingrid Berthinussen, Tromsø kommune; Terje Laskemoen, Oslo kommune; Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet

Avslutning
Torill Sæterøy, GRID-Arendal / Norsk nettverk for blå skog

 

FOREDRAGSHOLDERE

Flere foredragsbiografier kommer snart

Trine Bekkby
Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Trine jobber med variasjon og endringer i marin natur, med hovedfokus på blå skog. Hun har hatt ansvaret for den nasjonale kartleggingen av naturtyper i kystsonen fra 2009 til programmet avsluttet i 2019. For tiden forsker hun mest på effekter av taredyrking og effekter av naturlige og menneskeskapte forstyrrelser (som forurensning og oppsplitting av natur) på marint biomangfold i strandsonen. Hun er også sentral i arbeidet med å utvikle veiledere for kartlegging av marin natur i Norge.

Solrun Figenschau Skjellum
Forskningssjef, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Før Solrun begynte i NIVA jobbet hun i Miljødirektoratet hvor hun ledet klimakunnskapsseksjonen som bl.a. har ansvar for kunnskapsgrunnlag om blå skog som klimatiltak og FNs klimapanel. Hun har også mange års erfaring med klima- og miljøspørsmål som konsulent for både privat og offentlig sektor.


Kathrine Loe Bjønness
Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Kathrine er seniorrådgiver for klimaavdelingen i Miljødirektoratet. Hun har jobbet mange år med det nasjonale klimagassregnskapet og internasjonal rapportering, først i Statistisk sentralbyrå og nå i Miljødirektoratet. Hun er del av det norske teamet i de internasjonale klimaforhandlingene under Klimakonvensjonen og var forfatter i Klimapanelets siste metoderapport fra 2019. Kathrine er opprinnelig utdannet marinbiolog fra Universitetet i Oslo.


Truls Gulowsen
Leder, Norges Naturvernforbund

Truls Gulowsen har lang fartstid i natur- og miljøkampen i Norge, som blant annet leder for Greenpeace Norge fra 2007 til 2019 og rådgiver i Regnskogfondet. Han var også varamedlem i MDGs sentralstyre fram til mars 2021. I 2021 ble Truls valgt som ny leder i Naturvernforbundet.


Frithjof Moy
Forskningssjef, Havforskningsinstituttet (HI)

Frithjof er forskningssjef på Havforskningsinstituttet og leder av faggruppen Bunnsamfunn, som blant annet forsker på blå skog. Han er utdannet fykolog ved Universitetet i Oslo og har jobbet med makroalger og tareskog-økologi i 35 år.


Per Fauchald
Forskningssjef, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø

Per Fauchald er økolog med lang forskningserfaring fra marine økosystemer. Han er spesielt interessert i økosystembasert forvaltning og bærekraftig bruk og forvaltning av kystøkosystemene. Hovedspørsmålet er hvordan mennesker påvirker økosystemene, og hvordan vi kan skape endringer i en bærekraftig retning. Per har ledet flere forskningsprosjekter, programmer, synteser og utredninger, og leder for tiden Arktisk råds utredning om koblingen mellom klimaendringer og arktiske økosystemer.

Torill Sæterøy
Programleder for havmiljøprogrammet,
GRID-Arendal

Torill Sæterøy er programleder for havmiljøprogrammet ved GRID-Arendal. GRID-Arendal er en miljøstiftelse med base i Arendal som er en partner av UN Environment som samarbeider med partnere over hele verden for å overføre miljøvitenskap til politikk. Havmiljøprogrammet arbeider for å styrke bærekraftig havstyring i utviklingsland og for å styrke bevaring av blå skoger. Før han begynte i GRID-Arendal, jobbet Torill i 15 år med humanitære og menneskerettighetsspørsmål for Flyktninghjelpen og FNs kontor for koordinering av humanitære saker. Hun er også styreleder i Norsk Blåskogsnettverk.

Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskerlaget Sør

Erlend har ledet Fiskerlaget Sør siden 2015. Han har fiskeriutdanning fra Universitetet i Tromsø og en MSc i akvakultur fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Erlend har erfaring fra Fiskeridirektoratet, Havbruksnæringen og som tekniker innen fiskeri- og sjømatforskning.


Ingrid Berthinussen
Prosjektleder Kystsoneplanen for Tromsøregionen

Berthinussen er utdannet Cand. Scient i marin zoologi og kjemi fra Universitetet i Oslo. De tre siste årene har hun vært ansatt som prosjektleder for revisjonen av Kystsoneplanen for Tromsøregionene, kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Planen er akkurat sendt til endelig politisk vedtak. Før dette så var hun avdelingsleder for miljø og kartavdelingen ved Norsk Polarinstitutt, med hovedansvar for miljørådgivning og topografisk kartlegging av polare områder i Arktis og Antarkitis. Berthinussen har tidligere jobbet for Norges Forskningsråd, Statens forurensningstilsyn (nå Miljødirektoratet), og Klima- og miljødepartementet.


Ingunn Elise Mykklebust. Photo: Hans Jørgen Brun

Ingunn Elise Myklebust
Professor, Universitet i Bergen (UiB)

Ingunn Elise Myklebust er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der ho forskar og underviser i planrett, miljørett og tingsrett. Fortida er ho m.a. rettleiar for ein PHD-kandidat som skriv avhandling innanfor planrettsfaget, leiar fakultetet si forskargruppe i forvaltningsrett og sit i utvalet som skal utarbeide forslag til ny kulturmiljølov. Ho har tidlegare arbeidd i Byrådsavdeling for miljø og byutvikling og som advokat hjå Kommuneadvokaten i Bergen.


Photo by Gisle Bjørneby

Knut Bjørn Stokke
Førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Knut Bjørn Stokke er utdannet geograf ved Universitetet i Bergen. Han arbeidet som planforsker på NIBR i 10 år før han kom til NMBU i 2009. Knut Bjørn’s spesialfelt er kommunal og regional planlegging av landskap, med en særlig interesse for kystsone og vassdrag.


Ingrid Holtan Søbstad
Rådgiver i hav og klima, Miljødirektoratet

Ingrid Holtan Søbstad er utdannet marinbiolog og jobber som rådgiver i Miljødirektoratet innen hav og klima. Hun var tidligere klimapilot for prosjektet Klimaløft i Osloskole, hvor hun konsentrerte seg om problemstillinger knyttet til marin forsøpling og plast i havet. Hun har også vært ansvarlig for Hold Norge Rent konferansen om marin forsøpling.


Photo credit: Ruben A. Pettersen

Terje Laskemoen
Avdelingsdirektør, Bymiljøetaten,
Oslo kommune

Terje Laskemoen har en doktorgrad i evolusjonsbiologi fra UiO. Han har forskningserfaring hovedsakelig innen atferdsøkologi, sperm evolusjon og systematikk hos spurvefugl, samt undervisningserfaring på universitetsnivå innen grunnleggende biologi, systematikk og zoologi. Terje leder Natur og Forurensningsavdelingen i Bymiljøetaten som blant annet har fagansvar for biologisk mangfold i Oslo kommune. Han har bred interesse innen biologi, forurensning og ikke minst ivaretakelse av naturen rundt oss.

 

Blå skog-uka 2022

Ukjente helter: Ålegrasengens skjulte verdier
Ukjente helter: ålegrasengens skjulte verdier Ålegrasenger er viktige for naturmangfold, fiskeri, matsikkerhet og begrensning av kysterosjon, samtidig som de er svært effektive karbonlagre. Likevel fortsetter de å minke og forsvinne i et alarmerende tempo. Vi vil utforske hastigheten og årsakene til denne globale trenden, samt de mange økosystemtjenestene som denne naturtypen tilbyr. Webinaret vil bestå […]
Lærdom fra engene: veien mot bevaring og restaurering av ålegras
LÆRDOM FRA ENGENE: VEIEN MOT BEVARING OG RESTAURERING AV ÅLEGRAS Vi må stoppe, og ideelt sett snu, det kontinuerlige tapet av ålegrasenger. Dette krever at vi innfører tiltak rettet mot de aktivitetene som har negativ påvirkning på disse plantene gjennom økosystembasert forvaltning. I noen tilfeller kan aktivrestaurering av tapte ålegrasenger være den beste løsning. Dette […]