Lærdom fra engene: veien mot bevaring og restaurering av ålegras

Olivia Polkinghorne | september 29th, 2022 | Blå skog-uka 2022

LÆRDOM FRA ENGENE: VEIEN MOT BEVARING OG RESTAURERING AV ÅLEGRAS

Vi må stoppe, og ideelt sett snu, det kontinuerlige tapet av ålegrasenger. Dette krever at vi innfører tiltak rettet mot de aktivitetene som har negativ påvirkning på disse plantene gjennom økosystembasert forvaltning. I noen tilfeller kan aktivrestaurering av tapte ålegrasenger være den beste løsning.

Dette webinaret vil utforske forvaltningsplaner og prosjekter for bevaring og restaurering av ålegras og andre sjøgressarter fra ulike deler av verden. Målet er å vise frem innovative teknikker, dele erfaringer og identifisere felles suksessfaktorer.

Webinaret vil bestå av presentasjoner, samtaler og en paneldebatt. Deltakere vil få mulighet til å både stille spørsmål og delta i diskusjoner.

Se programdetaljer og foredragsholdere for dette arrangementet nedenfor. NB! Webinaret er på Engelsk.

Tilbake til Blå skog-uka 2022

DAto & Tid
Onsdag 30. november
09.30 – 11.30 CET

STED
Microsoft Teams (Online)

Type arrangement
Webinar

Språk
Engelsk

MELD DEG PÅ

PROGRAMMET

09.30- Velkommen og introduksjon
Moderator: Karine Gagnon, Havforskningsinstituttet

09.40 – Bevaring av sjøgress i Vest-Afrika: ResilienSEA-prosjektet
Omar Sanneh, Avdeling for parker og dyrelivsforvaltning, Gambia

09.55 – Seagrass-tilkobling og bevaring i Sørøst-Asia
Siti Maryam Yaakub, DHI gruppe

10.10 – Bruk av skudd for restaurering av ålegras: ZORRO-prosjektet
Eduardo Infantes og Per Moksnes, Universitetet i Göteborg, Sverige

10.25 – Bruk av frø for restaurering av ålegras: Erfaringer fra Project Seagrass i Wales
Richard Unsworth, Project Seagrass / Swansea University, Wales

10.40 – Paneldebatt: Veien fremover for bevaring og restaurering av sjøgress
Eli Rinde, Omar Sanneh, Siti Maryam Yaakub, Richard Unsworth, Per Moksnes, Peter Haugan

11.10 – Avslutningskommentarer
Peter Haugan, Havforskningsinstituttet

11.15 – Breakout room diskusjon

Foredragsholdere

Flere foredragsbiografier kommer snart

Karine Gagnon
Forsker, Havforskningsinstituttet

Karine Gagnon er marin økolog som jobber ved Havforskningsinstituttet. Hun er interessert i det biologiske mangfoldet og funksjonen til kystøkosystemene. Hun er for tiden involvert i forskning på sjøgressøkosystemer i Norge og rundt om i verden, med fokus på å forstå deres biologiske mangfold og økosystemtjenester, og hvordan vi best kan sikre at vi bevarer og gjenoppretter disse viktige økosystemene.


Eli Rinde
Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning

Eli Rinde er marinbiolog og jobber som seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning. Hun elsker å utforske de blå skogene ved å dykke og snorkle og har mer enn 30 års erfaring fra økologiske studier av tareskog og sjøgressleie. Hovedaktiviteter inkluderer kartlegging av deres utbredelse og økologiske tilstand, samt gjennom felteksperimenter som undersøker effekten av klimaendringer og annen menneskelig påvirkning på deres utbredelse, tilstand og interaksjoner med nøkkelarter.


Omar Sanneh
Viltvernansvarlig, Avdeling for parker og dyrelivsforvaltning, Gambia

Omar Sanneh er leder for forsknings- og utviklingsenheten ved avdelingen for park- og dyrelivsforvaltning, under departementet for miljø, klimaendringer og naturressurser i Gambia. Sanneh er hovedpersonen for ResilienSEA-prosjektet i Gambia, hvor han leder utdanning og bevaring av sjøgress. Mr. Sanneh har i stor grad bidratt til bevaring av sjøgress i subregionen gjennom kapasitetsbygging, opplæring, vitenskapelig forskning, kommunikasjon, påvirkning og partnerskap og blant annet. Gjennom støtte fra UNEP ICRI Small Grants, implementerer Sanneh for tiden regionens første fellesskapsledede sjøgressrestaureringsprogram, »Ba Nyamo Tanko», som betyr «Bevaring av sjøgress» i Mandinka.


Siti Maryam Yaakub
Hovedmiljøkonsulent, prosjektleder (klima og økologisk motstandskraft) DHI Gruppe

Dr. Siti Maryam Yaakub er en marin økolog og jobber på tvers av tropiske marine habitater, spesielt i mangrover, korallrev og sjøgressøkosystemer. Hennes arbeid og forskningsinteresser ligger bredt innenfor områdene økologisk restaurering, konsekvensutredninger og miljøplanlegging og -forvaltning. Hennes spesifikke interesse er å bruke sjøgresshabitater som et modellsystem for å forstå økologiske terskler for stress, økosystemvedlikehold, effekten av menneskelige aktiviteter på det marine miljøet. Dr. Sitis andre interesser inkluderer bruk av vitenskapsbasert forvaltning og verktøy i bevaringsplanlegging, borgervitenskapelige initiativer og rekolonisering av nye habitater. Hennes nylige arbeid har vært fokusert på naturbaserte løsninger for klimatilpasning og demping i kystnære marine systemer.


Eduardo Infantes
Forsker, Universitetet i Göteborg, Sverige

Eduardo Infantes er forsker ved Institutt for biologiske og miljøvitenskapelige vitenskaper ved Universitetet i Göteborg, Sverige. Hans forskningsgruppe ved Seagrass Ecology Lab undersøker bio-fysiske interaksjoner som påvirker bentiske økosystemer med nøkkelprosjekter som fokuserer på kystrestaurering, økologiske tilbakemeldinger, vippepunkter og plante-sediment-flyt-interaksjoner. Han er også en del av forskningsgruppen ZORRO (ZOsteRa RestOration), som består av marine økologer, miljøjurister og miljøøkonomer. Målet til ZORRO er å forbedre miljøstatusen til grunne kystøkosystemer gjennom utvikling av nye metoder for forvaltning og restaurering av sjøgresshabitater i Sverige.


Per Moksnes
seniorforsker, Universitetet i Göteborg, Sverige

Per Moksnes er seniorforsker ved Institutt for marin vitenskap og Instituttet för marin miljø ved Göteborgs universitet. Han leder den tverrfaglige forskningsgruppen ZORRO (ZOsteRa RestOration) som fokuserer på spørsmål knyttet til forvaltning og restaurering av ålegras-økosystemer i Sverige, i nært samarbeid med miljøforvaltere. Han er for tiden involvert i å utvikle nye metoder for å gjenopprette ålegressenger etter regimeskifter, og å bruke fjernmålingsteknikker og genetiske metoder for å kartlegge og forvalte ålegraset langs de svenske kystene.


RICHARD UNSWORTH
Grunnleggende direktør, Project Seagrass /
lektor, Swansea University Wales

Richards ekspertise ligger i de økologiske struktureringsprosessene til marine systemer og implikasjonene av disse systemene for samfunnet. Dette fokuserer først og fremst på sammenhengen mellom grunnarter, habitat og tilhørende produktiv fauna (hovedsakelig fisk). Han er spesielt interessert i konsekvensene av miljøendringer på tvers av skalaer på at strandenger fungerer og implikasjonene av dette for global matsikkerhet og andre økosystemtjenester. Hans nåværende forskningsprosjekter inkluderer virkningen av klimavariabilitet på sjøgressøkosystemer, sosial-økologisk systemanalyse, havforsuring og sjøgress, og motstandsdyktighet og økosystemtjenester til sjøgress.


Peter Haugan
Programdirektør, Havforskningsinstituttet

Peter er programdirektør ved HI og professor i oseanografi ved Universitetet i Bergen. Han har brede interesser som spenner fra havkarbon og klima til havvitenskapelig-politisk interaksjon. Han er for tiden også leder av ekspertgruppen for havpanelet og medlem av styret for NBFN.