Trusler av torvalger på blå skog
Oslo, 31 May – 2 June 2017

Med støtte fra NBNF og RCN (Norges forskningsråd) arrangerte NIVA en internasjonal workshop om gressalger og truslene de utgjør mot tang og sjøgress. Målet med workshopen var å samle nasjonale og internasjonale ledende forskere, samt norske ledere, for å vurdere nåværende kunnskapsstatus globalt, og for å identifisere forskningsbehov med hensyn til regimeskift fra disse blå skogene til mindre komplekse torvalgesystemer.

Blå skoger står overfor flere stressfaktorer fra klimaendringer og menneskelig befolkningsvekst, og det siste store tapet av disse viktige økosystemene på grunn av slike skift har blitt et globalt anliggende. Spesielt ønsket vi å fremheve forskningsbehovene for å forbedre kunnskapen om pågående regimeskift og tilsmussing av makrofytter i norske kystvann.

Workshopen involverte deling av data, kunnskap og metodikk mellom 19 deltakere fra 7 land (Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Australia, Canada). Nåværende kunnskapstilstand, nasjonalt og internasjonalt, ble oppnådd gjennom presentasjonene til den inviterte deltakeren. Gjennom inviterte presentasjoner fikk vi også en oversikt over tilgjengelige metoder, verktøy og analytiske tilnærminger som kan brukes til å løse de identifiserte kunnskapshullene. De viktigste forskningsspørsmålene, og hvordan disse kan adresseres (litteraturgjennomgang, felteksperimenter, laboratoriestudier) ble også diskutert.

Basert på presentasjonene og diskusjonene ble en NIVA-ledet søknad, «TURFALGAE», sendt til RCNs forskningsprogram MARINFORSK, i september 2017.