Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger

Olivia Polkinghorne | mai 9th, 2022 | Dokumenter


Klikk å lese artikkelen

Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger

MAI 2022
Makroalgehabitater antas å være de mest omfattende og produktive av alle kystvegeterte økosystemer. I sterk kontrast til den økende oppmerksomheten på deres bidrag til karboneksport og -binding, er forståelsen av deres globale omfang og produksjon begrenset, og disse har vært dårlig vurdert i flere tiår. Denne artikkelen er en første datadrevet vurdering av global utbredelse og produksjon av makroalgehabitater basert på modellerte og observerte fordelinger og netto primærproduksjon (NPP) på tvers av naturtyper.
Artikkelen viser at makroalgeskoger er en stor biom med et globalt areal på 6,06–7,22 millioner km2, dominert av rødalger, og NPP på 1,32 Pg C/år, dominert av brunalger.