Etablering av et internasjonalt Seagrass Experts Network

| februar 20th, 2021 | Highlights

ETABLERING AV ET INTERNASJONALT SEAGRASS EXPERTS NETWORK

Mot en internasjonal agenda for vitenskap, politikk og bevaring av sjøgress, International Seagrass Biology Workshop 13. – 15. Juni 2018, Singapore

Enger av sjøgress er avgjørende for funksjonen til sunne og produktive kyster rundt om i verden, men dessverre blir de ofte oversett og ikke verdsatt. FNs miljø i samarbeid med GRID-Arendal har som mål å innkalle et internasjonalt Seagrass Experts Network for å styrke vitenskapelig kunnskap, konsolidere ledelsespraksis og utvikle politiske anbefalinger.

Mål

International Seagrass Experts Network (ISEN) er et konsortium av eksperter og utøvere som ønsker å se sjøgress fremdrevet i større bevaringsdiskusjoner, appellere til beslutningstakere, arbeide for interessene til lokalsamfunn og låse opp midler for å fremme forskning på sjøgress, bevaring og ledelse. Vår visjon er at sjøgressforskere, lokale, statlige og mellomstatlige byråer og allmennhetens entusiaster skal samarbeide om å heve profilen til verdien av sjøgressøkosystemer og sikre at disse verdiene blir innlemmet i kystforvaltning og beslutningsprosesser for bærekraftig forvaltning og bevaring av sjøgress. ISEN vil bli stilt ulike utfordringer for å øke effekten av vitenskapelig kunnskap om sjøgress på kystforvaltning og nasjonal og internasjonal politikkutforming. Den første utgaven av ISEN er et globalt syntesedokument som vil tjene som en oppfordring til handling til ledere og beslutningstakere, og fremheve spekteret av verdier av sjøgress for mennesker over hele verden.

Mer spesifikt vil rapporten oppnå følgende:

  • Gi en oversikt over global distribusjon av sjøgress og tilhørende biologisk mangfold, og presentere de viktigste truslene og driverne for tap av sjøgress;
  • Fremheve de viktigste økosystemtjenestene og deres kobling til menneskelig velvære;
  • Kompilere eksisterende kunnskap og identifisere datahull, der fremtidig forskningsinnsats bør fokusere for å få full forståelse av sjøgressens status og verdi både for det marine miljøet og menneskers velvære;
  • Utforske de forskjellige forvaltningsalternativene og utvikle politiske anbefalinger for å støtte bevaring av sjøgress, bærekraftig forvaltning og restaurering;
  • Analysere levedyktigheten, hindringene og potensialet for økosystemer i sjøgress for å få tilgang til karbonmarkeder eller annen betaling for ordninger for økosystemtjenester.

Foto: Dimitris Poursanidis

Verkstedoppsett

Workshopen startet med presentasjoner av hovedtemaene i det globale syntesedokumentet. Deltakerne deltok deretter i utbruddsgrupper ledet av ISENs kjernemedlemmer (Gabriel Grimsditch, Maria Potourouglou og Steven Lutz) for å planlegge den globale synteserapporten, deres involvering og bidrag, fremtidige skritt og aktiviteter.

  • Tema 1 – Finansielle ordninger (Gabriel Grimsditch) barrierer og muligheter for sjøgress i karbonmarkedet
  • Tema 2 – Vitenskap (Maria Potouroglou) som identifiserer hull og prioriteringer innen vitenskap og utforsker måter å fremme forskning på sjøgressøkosystemtjenester
  • Tema 3 – Politikk (Steven Lutz) som prioriterer sjøgress i klimapolitikken

For mer informasjon kontakt Maria Potouroglou, maria.potouroglou@grida.no

Highlights

TANG, TARE OG BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON: MULIGHETER OG BARRIERER FOR INDUSTRIEN
Befolkningsvekst og behovet for mer bærekraftig matproduksjon har gitt økt fokus på havet som et matfat. Mye peker på at dyrking av blå skog, inkludert tang og tare, kan utvikle seg til å bli en omfattende, global næring. For Norge er det spådd at vi innen 2050 kan produsere så mye som 20 millioner tonn makroalger i året. Men i 2023, nesten 10 år etter den første tillatelsen til dyrking av tare ble tildelt, så forventes et høstet volum på 400-500 tonn. Bli med NBFN 16. august for Arendalsuka 2023-arrangementet Tang, tare og bærekraftig matproduksjon: muligheter og barrierer for industrien. Vi samler politikere og næringslivet til debatt.
Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen
NORSK SAMMENDRAG RAPPORT – ENGELSK grafiske elementer Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir […]
Webinar: UNEP-rapporter om tare og-mangroveskoger
WEBINAR: UNEP-RAPPORTER OM TARE OG-MANGROVESKOGER Bli med UNEP og partnere GRID-Arendal, NBFN og UNEP-WCMC for et webinar 2. mai 15.00 CEST for lansering av to nye rapporter: Into the Blue: Securing a Sustainable Future for Kelp Forests og Decades of Mangrove Forest Change: What does it mean for nature, people and the climate?  Deltakere inkluderer […]