Blå skog-uka: dag 3 (18. nov)

dag 3: TORSDAG 18. november

09:30 - 12:30

sesjon 5

Time: 09:30 - 10:20

Språk: Norsk

En snuoperasjon for kystens økosystemer?

Det er krise i Oslofjorden. Aktiviteter langs kysten og i elvene har en rekke negative konsekvenser for blå skog. Belastningen fra kloakkutslipp, avrenning fra landbruk og et omfattende fiske må kontrolleres om vi skal bedre tilstanden. Vannforvaltningsplanene, som fylkene skal vedta i høst, skal sikre at ferskvann og kystvann får god økologisk og kjemisk status. Den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden skal supplere og forsterke vannforvaltningsplanene og favner bredere. Er tiltakene nok til at tareskog, ålegrasenger og fiskebestander vil overleve og sikres et godt miljø?

09:37

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden

09:44

Vannforvaltningsplan for Innlandet – Viken

09:51

Hva kan en kystkommune gjøre for å stanse kloakkutslipp?

09:55

09:59

Hva mener fritidsfiskerne?

10:03

Hva mener yrkesfiskerne?

pause

10:20 - 10:30

sesjon 6

10:30 - 11:30

Språk: Mest engelsk

Blå skog i FNs tiår for restaurering

Denne sesjonen diskuterer utfordringer og muligheter for restaurering av blå skog. Temaene vil omfatte nye verktøy som bygger motstandskraft mot klimaendringer, oppskalering av strategier for å matche omfanget av tap, samt globale initiativer.

Sesjonen avsluttes med en paneldebatt om hvorvidt vi skal prioritere restaurering av naturlige blå skoger eller heller fokusere på beplantning – å skape nye blå skoger ved hjelp av kunstige rev eller grønn kyst- og offshore -infrastruktur.

10:30

Introduksjon // Introduction

10:33

Restaurering av tapt tareskog: fra kalking til taresøyler // Restoration of lost kelp forest: from liming to kelp columns

10:40

Experiences with restoration of boulder reef habitats in Danish waters

10:52

Building the blue economy through seaforestation

11:00

Hvordan sushi og frivillige tarevoktere kan bidra til restaurering av tareskog // How can sushi and voluntary divers contribute to the restoration of kelp forests?

11:06

Innovative mangrove restoration using drone technology

Blå diskusjon

11:30 - 12:30
Blå diskusjon

En mulighet for deltakere og foredragsholdere å diskutere dagens temaer videre samt bli kjent og bygge nettverk.

Språk: norsk

dag 3: foredragsholdere