Blue Forest Week 2020

Blue Forest Week 2020 programme and recordings
Blue Forest Week 2020

RECAP

NBFN organised its first national conference in November 2020. The five-day, digital, open access event began with a studio conversation with Sveinung Rotevatn (previous Minister of Climate and the Environment), Professor Dag Olav Hessen and Vidar Helgesen (former Norway Representative to the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy and Executive Director, Nobel Foundation). The conference concluded with a panel discussion on how protecting and restoring Blue Forests can be ‘nature-based solutions’ to climate change, biodiversity conservation and health. The session was moderated by Peter Haugan (Programme Director at IMR). The panelists were Takehiro Nakamura (Head of the Marine and Coastal Ecosystems Unit at UNEP), Vidar Helgesen (Executive Director, Nobel Foundation) and Steven Lutz (Senior Programme Officer and Blue Carbon Lead at GRID-Arendal).

The overarching themes for each day were:     

  • Monday: Opening and introductory talks  
  • Tuesday: Human influences on Blue Forests and the climate
  • Wednesday: Kelp farming – a new industry for the future
  • Thursday: Management of Blue Forests and kelp farming in Norway
  • Friday: The Global Perspective on Blue Forests

programme AND recordings

MONDAY

Language: Norwegian

Liv Eva Kirkesæther, HI: Presentasjon av nettverket og konferansen

Dag Olav Hessen, UiO: Blå skog i natur- og klimakrisens tid – et fugleperspektiv

FOREDRAG FRA NETTVERKET

Hege Gundersen, NIVA: Status for blå skog i Norge

Frithjof Moy, HI: Hvilke økosystemtjenester får vi fra blå skog?  

Solrun Figenschau Skjellum, NIVA: Blå skog – en viktig del av klimaløsningen

Gunnar Sander, NIVA: Økosystembasert forvaltning av blå skog

POLITIKK FOR BLÅ SKOG

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister: Blå skog i norsk politikk

Vidar Helgesen, special advisor, UD: Norges internasjonale blå skog-engasjement

Studio conversation with Sveinung Rotevatn, Dag O. Hessen and Vidar Helgesen

Blue discussion

Dag Olav Hessen, UiO: Blå skog i natur- og klimakrisens tid – et fugleperspektiv

Hege Gundersen, NIVA: Status for blå skog i Norge

Frithjof Moy, HI: Hvilke økosystemtjenester får vi fra blå skog?

Solrun Figenschau Skjellum, NIVA: Blå skog – en viktig del av klimaløsningen

Gunnar Sander, NIVA: Økosystembasert forvaltning av blå skog

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister: Blå skog i norsk politikk

Vidar Helgesen, spesialrådgiver, UD: tidligere spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og administrerende direktør, Nobel Foundation

Studiosamtale med Sveinung Rotevatn, Dag O. Hessen og Vidar Helgesen

TUESDAY

Language: Norwegian

Liv Eva Kirkesæther, HI: Velkommen og dagens program

Trine Bekkby, NIVA: Tareøkosystemet: hvem spiser hvem og hvordan henger alt sammen

MENNESKELIG PÅVIRKNING PÅ BLÅ SKOG

Even Moland, HI: Overfiske som mulig årsak til nedbeiting av tareskog?

Hartvig Christie, NIVA: Kaskadeeffekter av overfiske i overgjødslet farvann

Thomas Wernberg, HI: Klimaets påvirkning på taren

Kjell Magnus Norderhaug, HI: Økologiske effekter av taretråling

Eli Rinde, NIVA: Nedbygging av kysten bit for bit – en trussel for ålegrasengene

Guri S. Andersen, NIVA: Relativ betydning av påvirkningsfaktorer

RESTAURERING SOM TILTAK FOR Å BEDRE TILSTANDEN

Camilla W. Fagerli, NIVA: Restaurering av ålegras og tare

Jonas Thormar, HI: Grønn grus som restaureringstiltak for tare

Studio conversation: Hva trenger vi å gjøre noe med hvis vi skal ha mer tareskog i bedre forfatning?

BLÅ SKOG – EN REDNING I DET GLOBALE DRIVHUSET?

Kasper Hancke, NIVA: Mekanismer for lagring av karbon i blå skog

Mari Vold Bjordal, Bellona: Tareoppdrett som klimaløsning

Hege Haugland, Miljødirektoratet: Hva skal til for å inkludere blå skog i norsk klimagassregnskap?

Studio conversation: Hva er veien framover for blå skog under Parisavtalen?

Blue discussion

full day recording:

Trine Bekkby, NIVA: Tareøkosystemet: hvem spiser hvem og hvordan henger alt sammen?

Hege Haugland, MDIR: Hva skal til for å inkludere blå skog i norsk klimagassregnskap?

WEDNESDAY

Language: Norwegian

Liv Eva Kirkesæther, HI: Velkommen og dagens program

Sissel Rogne, HI: Innledning, mot en ny havnæring

Trine Danielsen, Statssekretær NFD: Politiske ambisjoner blå vekst

Ole Jacob Broch, SINTEF Ocean: Matematikk for millioner – hvor mye tare vi kan dyrke i Norge

Annelise Chapman, Tango Seaweed: Hvem er Tango Seaweed?

Kim Kristensen, Arctic seaweed: Presenterer sine produkter

Margareth Øverland, NMBU: Tare som fôrressurs – muligheter og begrensninger

Øystein Arlov, SINTEF Industri: Nye materialer og medisiner fra dyrket tare

Studio conversation: Hva skal til for å lykkes med en ny havnæring?

Jon Funderud, Seaweed Solutions AS: Status, utfordringer og muligheter for taredyrking som en ny, norsk industri

Kasper Hancke, NIVA: Miljøpåvirkninger av storskala taredyrking

Studio conversation: Hvordan kan utvikling av ny havnæring skje uten uakseptable miljøeffekter?

Kjell Magnus Norderhaug, HI: Summary

Blue discussion

Sissel Rogne, HI: Innledning, mot en ny havnæring

Trine Danielsen, Statssekretær NFD: Politiske ambisjoner blå vekst

Ole Jacob Broch, SINTEF Ocean: Matematikk for millioner – hvor mye tare vi kan dyrke i Norge

Annelise Chapman, Tango Seaweed: Hvem er Tango Seaweed?

Margareth Øverland, NMBU: Tare som fôrressurs – muligheter og begrensninger

Øystein Arlov, SINTEF Industri: Nye materialer og medisiner fra dyrket tare

Studiosamtale: Hva skal til for å lykkes med en ny havnæring?

Jon Funderud, Seaweed Solutions AS: Status, utfordringer og muligheter for taredyrking som en ny, norsk industri

Kasper Hancke, NIVA: Miljøpåvirkninger av storskala taredyrking

Studiosamtale: Hvordan kan utvikling av ny havnæring skje uten uakseptable miljøeffekter?

Kjell Magnus Norderhaug, HI: Oppsummering

THURSDAY

Language: Norwegian

Liv Kirkesæther, HI: Velkommen og dagens program

FORVALTNING AV VILTVOKSENDE BLÅ SKOG

Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet: Sammen for vannet; vannforvaltningsplaner som dugnad og konfliktløser

Merete Forstad, Vestland FK: Erfaringer fra vannforvaltningsplanene i Vestland

Gro Sandkjær Hansen, NIBR: Forhandlingsplanlegging om god økologisk status

Studio conversation

FORVALTNING AV TAREOPPDRETT

Liv Kirkesæther, HI: Introduksjon til tema

Jahn Petter Johnsen, NFH: Hvordan kan kystoneplanlegging løse utfordringen med å finne plass til en ny arealkrevende næring?

Rebekka Varne, Møre- og Romsdal FK: Fylkeskommunens erfaringer med tilrettelegging for tareoppdrett

Marius Dalen, NFD: Havbruk til havs

Harald Sveier, Lerøy: Tareoppdretternes erfaringer med og forventninger til kystsoneplanlegging

Jan Henrik Sandberg, Norges fiskarlag: Fiskernes erfaringer med kystsoneplanlegging og forventninger om tareoppdrett

Studio conversation: Hvor alvorlig er arealkonflikten? Hvordan kan den løses? Trengs det endringer i kystsoneplanleggingen?

HVORDAN HÅNDTERE MILJØKONSEKVENSER AV TAREOPPDRETT?

Liv Kirkesæther, HI: Introduksjon til tema

Rebekka Varne, Møre- og Romsdal FK: Akvakulturloven og makroalger – hva kreves for å få dyrkingstillatelse?

Harald Sveier, Lerøy: Oppdretternes syn på miljøkravene

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet: Miljøverneres syn på miljøkravene

Marius Dalen, NFD: Kommentar om behov for endringer i regelverket

Studio conversation

Blue discussion

full day recording:

FRIDAY

Language: English

Liv Eva Kirkesæther, HI: Welcome

Leif John Fosse, Norwegian Ministry of Climate and Environment: Opening remarks

CASE STUDIES

Karen Filbee-Dexter, The University of Western Australia and IMR: Role of kelp globally in Blue Carbon

Dr. James G. Kairo, Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Community benefits derived from carbon finance

Anna Mbenga Cham, Department of Fisheries: Economic benefits of healthy seagrass communities in The Gambia

Connel Fullenkamp, Duke University: The economic benefits of intact salt marshes

Panel discussion: How protecting and restoring Blue Forests can be ‘nature-based solutions’ to climate change, biodiversity conservation and health

Moderator: Peter Haugan, Programme Director, IMR

Panelists:

  • Takehiro Nakamura, Head of the Marine and Coastal Ecosystems Unit, UN Environment Programme
  • Vidar Helgesen, Special Advisor, Norwegian Foreign Ministry
  • Steven Lutz, Senior Programme Officer, Blue Carbon Lead, GRID-Arendal

Moderated breakout rooms

full day recording: