MANDAG 9/11

Dag Olav Hessen, UiO: Blå skog i natur- og klimakrisens tid – et fugleperspektiv

Hege Gundersen, NIVA: Status for blå skog i Norge

Frithjof Moy, HI: Hvilke økosystemtjenester får vi fra blå skog?

Solrun Figenschau Skjellum, NIVA: Blå skog – en viktig del av klimaløsningen

Gunnar Sander, NIVA: Økosystembasert forvaltning av blå skog

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister: Blå skog i norsk politikk

Vidar Helgesen, spesialrådgiver, UD: tidligere spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og administrerende direktør, Nobel Foundation

Studiosamtale med Sveinung Rotevatn, Dag O. Hessen og Vidar Helgesen

TIRSDAG 10/11

LINK to video for full day: https://vimeo.com/477555261

Trine Bekkby, NIVA: Tareøkosystemet: hvem spiser hvem og hvordan henger alt sammen?

Even Moland, HI: Overfiske som mulig årsak til nedbeiting av tareskog? 

Hartvig Christie, NIVA: Kaskadeeffekter av overfiske i overgjødslet farvann

Thomas Wernberg, HI: Klimaets påvirkning på taren

Kjell Magnus Norderhaug, HI: Økologiske effekter av taretråling

Eli Rinde, NIVA: Nedbygging av kysten bit for bit – en trussel for ålegrasengene

Guri S. Andersen, NIVA: Relativ betydning av påvirkningsfaktorer

Camilla W. Fagerli, NIVA: Restaurering av ålegras og tare

Jonas Thormar, HI: Grønn grus som restaureringstiltak for tare

Hege Haugland, Miljødirektoratet: Hva skal til for å inkludere blå skog i norsk klimagassregnskap?

ONSDAG 11/11

Sissel Rogne, HI: Innledning, mot en ny havnæring

Trine Danielsen, Statssekretær NFD: Politiske ambisjoner blå vekst

Ole Jacob Broch, SINTEF Ocean: Matematikk for millioner – hvor mye tare vi kan dyrke i Norge

Annelise Chapman, Tango Seaweed: Hvem er Tango Seaweed?

Kim Kristensen, Arctic seaweed: Presenterer sine produkter

Margareth Øverland, NMBU: Tare som fôrressurs – muligheter og begrensninger

Øystein Arlov, SINTEF Industri: Nye materialer og medisiner fra dyrket tare

Studiosamtale: Hva skal til for å lykkes med en ny havnæring?

Jon Funderud, Seaweed Solutions AS: Status, utfordringer og muligheter for taredyrking som en ny, norsk industri

Kasper Hancke, NIVA: Miljøpåvirkninger av storskala taredyrking

Studiosamtale: Hvordan kan utvikling av ny havnæring skje uten uakseptable miljøeffekter?

Kjell Magnus Norderhaug, HI: Oppsummering

TORSDAG 12/11

LINK to video for full day: https://vimeo.com/478795700  

FRIDAY 13/11

LINK to video for full day: https://vimeo.com/478886948