Blå skog-uka 2020

NBFN | oktober 26th, 2021 | Blå skog-uka 2021

Blå skog-uka 2020

TILBAKEBLIKK

NBFN arrangerte sin første konferanse i november 2020. Det fem dager lange, digitale arrangementet startet med en studiosamtale med Sveinung Rotevatn (tidligere Klima- og miljøminister), professor Dag Olav Hessen og Vidar Helgesen (tidligere Norgesrepresentant i Høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi og administrerende direktør, Nobelstiftelsen). Konferansen ble avsluttet med en paneldiskusjon om hvordan beskyttelse og restaurering av blå skoger kan være «naturbaserte løsninger» for klimaendringene og bevaring av biologisk mangfold. Sesjonen ble moderert av Peter Haugan (Program Director ved IMR). Paneldeltakerne var Takehiro Nakamura (leder for Marine and Coastal Ecosystems Unit ved UNEP), Vidar Helgesen (Executive Director, Nobel Foundation) og Steven Lutz (Senior Program Officer and Blue Carbon Lead ved GRID-Arendal).

De overordnede temaene for hver dag var:

  • Mandag: Åpning og innledende samtaler
  • Tirsdag: Menneskelig påvirkning på blå skoger og klima
  • Onsdag: Tareoppdrett – en ny næring for fremtiden
  • Torsdag: Skjøtsel av blåskog og tareoppdrett i Norge
  • Fredag: Det globale perspektivet på blå skoger

https://nbfn.no/wp-content/uploads/2020/10/Ferdig-trailer-NBFN-2.mp4

program og VIDEOER

mandag

Språk: Norsk

Liv Eva Kirkesæther, HI: Presentasjon av nettverket og konferansen

Dag Olav Hessen, UiO: Blå skog i natur- og klimakrisens tid – et fugleperspektiv

FOREDRAG FRA NETTVERKET

Hege Gundersen, NIVA: Status for blå skog i Norge

Frithjof Moy, HI: Hvilke økosystemtjenester får vi fra blå skog?  

Solrun Figenschau Skjellum, NIVA: Blå skog – en viktig del av klimaløsningen

Gunnar Sander, NIVA: Økosystembasert forvaltning av blå skog

POLITIKK FOR BLÅ SKOG

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister: Blå skog i norsk politikk

Vidar Helgesen, special advisor, UD: Norges internasjonale blå skog-engasjement

Studio conversation with Sveinung Rotevatn, Dag O. Hessen and Vidar Helgesen

Blue discussion

Dag Olav Hessen, UiO: Blå skog i natur- og klimakrisens tid – et fugleperspektiv

https://vimeo.com/477537908

Hege Gundersen, NIVA: Status for blå skog i Norge

https://vimeo.com/477518541

Frithjof Moy, HI: Hvilke økosystemtjenester får vi fra blå skog?

https://vimeo.com/477724061

Solrun Figenschau Skjellum, NIVA: Blå skog – en viktig del av klimaløsningen

https://vimeo.com/477503813

Gunnar Sander, NIVA: Økosystembasert forvaltning av blå skog

https://vimeo.com/477549793

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister: Blå skog i norsk politikk

https://vimeo.com/477555982

Vidar Helgesen, spesialrådgiver, UD: tidligere spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og administrerende direktør, Nobel Foundation

https://vimeo.com/477599229

Studiosamtale med Sveinung Rotevatn, Dag O. Hessen og Vidar Helgesen

https://vimeo.com/477574443

TIRSDAG

Språk: Norsk

Liv Eva Kirkesæther, HI: Velkommen og dagens program

Trine Bekkby, NIVA: Tareøkosystemet: hvem spiser hvem og hvordan henger alt sammen

MENNESKELIG PÅVIRKNING PÅ BLÅ SKOG

Even Moland, HI: Overfiske som mulig årsak til nedbeiting av tareskog?

Hartvig Christie, NIVA: Kaskadeeffekter av overfiske i overgjødslet farvann

Thomas Wernberg, HI: Klimaets påvirkning på taren

Kjell Magnus Norderhaug, HI: Økologiske effekter av taretråling

Eli Rinde, NIVA: Nedbygging av kysten bit for bit – en trussel for ålegrasengene

Guri S. Andersen, NIVA: Relativ betydning av påvirkningsfaktorer

RESTAURERING SOM TILTAK FOR Å BEDRE TILSTANDEN

Camilla W. Fagerli, NIVA: Restaurering av ålegras og tare

Jonas Thormar, HI: Grønn grus som restaureringstiltak for tare

Studio conversation: Hva trenger vi å gjøre noe med hvis vi skal ha mer tareskog i bedre forfatning?

BLÅ SKOG – EN REDNING I DET GLOBALE DRIVHUSET?

Kasper Hancke, NIVA: Mekanismer for lagring av karbon i blå skog

Mari Vold Bjordal, Bellona: Tareoppdrett som klimaløsning

Hege Haugland, Miljødirektoratet: Hva skal til for å inkludere blå skog i norsk klimagassregnskap?

Studio conversation: Hva er veien framover for blå skog under Parisavtalen?

Blue discussion

opptak av hele dagen:

https://vimeo.com/477555261

Trine Bekkby, NIVA: Tareøkosystemet: hvem spiser hvem og hvordan henger alt sammen?

https://vimeo.com/477624269

Hege Haugland, MDIR: Hva skal til for å inkludere blå skog i norsk klimagassregnskap?

https://vimeo.com/477651909%20%20

onsdag

Språk: Norsk

Liv Eva Kirkesæther, HI: Velkommen og dagens program

Sissel Rogne, HI: Innledning, mot en ny havnæring

Trine Danielsen, Statssekretær NFD: Politiske ambisjoner blå vekst

Ole Jacob Broch, SINTEF Ocean: Matematikk for millioner – hvor mye tare vi kan dyrke i Norge

Annelise Chapman, Tango Seaweed: Hvem er Tango Seaweed?

Kim Kristensen, Arctic seaweed: Presenterer sine produkter

Margareth Øverland, NMBU: Tare som fôrressurs – muligheter og begrensninger

Øystein Arlov, SINTEF Industri: Nye materialer og medisiner fra dyrket tare

Studio conversation: Hva skal til for å lykkes med en ny havnæring?

Jon Funderud, Seaweed Solutions AS: Status, utfordringer og muligheter for taredyrking som en ny, norsk industri

Kasper Hancke, NIVA: Miljøpåvirkninger av storskala taredyrking

Studio conversation: Hvordan kan utvikling av ny havnæring skje uten uakseptable miljøeffekter?

Kjell Magnus Norderhaug, HI: Summary

Blue discussion

Sissel Rogne, HI: Innledning, mot en ny havnæring

https://vimeo.com/478069934

Trine Danielsen, Statssekretær NFD: Politiske ambisjoner blå vekst

https://vimeo.com/478070422%20%20

Ole Jacob Broch, SINTEF Ocean: Matematikk for millioner – hvor mye tare vi kan dyrke i Norge

https://vimeo.com/478069235

Annelise Chapman, Tango Seaweed: Hvem er Tango Seaweed?

https://vimeo.com/478068081%20%20

Margareth Øverland, NMBU: Tare som fôrressurs – muligheter og begrensninger

https://vimeo.com/478068968%20%20

Øystein Arlov, SINTEF Industri: Nye materialer og medisiner fra dyrket tare

https://vimeo.com/478069597%20%20

Studiosamtale: Hva skal til for å lykkes med en ny havnæring?

https://vimeo.com/478070007%20%20

Jon Funderud, Seaweed Solutions AS: Status, utfordringer og muligheter for taredyrking som en ny, norsk industri

https://vimeo.com/478068364%20%20

Kasper Hancke, NIVA: Miljøpåvirkninger av storskala taredyrking

https://vimeo.com/478068593%20%20

Studiosamtale: Hvordan kan utvikling av ny havnæring skje uten uakseptable miljøeffekter?

https://vimeo.com/478070277%20%20

Kjell Magnus Norderhaug, HI: Oppsummering

https://vimeo.com/478069779%20%20

torsdag

Språk: Norsk

Liv Kirkesæther, HI: Velkommen og dagens program

FORVALTNING AV VILTVOKSENDE BLÅ SKOG

Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet: Sammen for vannet; vannforvaltningsplaner som dugnad og konfliktløser

Merete Forstad, Vestland FK: Erfaringer fra vannforvaltningsplanene i Vestland

Gro Sandkjær Hansen, NIBR: Forhandlingsplanlegging om god økologisk status

Studio conversation

FORVALTNING AV TAREOPPDRETT

Liv Kirkesæther, HI: Introduksjon til tema

Jahn Petter Johnsen, NFH: Hvordan kan kystoneplanlegging løse utfordringen med å finne plass til en ny arealkrevende næring?

Rebekka Varne, Møre- og Romsdal FK: Fylkeskommunens erfaringer med tilrettelegging for tareoppdrett

Marius Dalen, NFD: Havbruk til havs

Harald Sveier, Lerøy: Tareoppdretternes erfaringer med og forventninger til kystsoneplanlegging

Jan Henrik Sandberg, Norges fiskarlag: Fiskernes erfaringer med kystsoneplanlegging og forventninger om tareoppdrett

Studio conversation: Hvor alvorlig er arealkonflikten? Hvordan kan den løses? Trengs det endringer i kystsoneplanleggingen?

HVORDAN HÅNDTERE MILJØKONSEKVENSER AV TAREOPPDRETT?

Liv Kirkesæther, HI: Introduksjon til tema

Rebekka Varne, Møre- og Romsdal FK: Akvakulturloven og makroalger – hva kreves for å få dyrkingstillatelse?

Harald Sveier, Lerøy: Oppdretternes syn på miljøkravene

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet: Miljøverneres syn på miljøkravene

Marius Dalen, NFD: Kommentar om behov for endringer i regelverket

Studio conversation

Blue discussion

opptak av hele dagen:

https://vimeo.com/478795700%20

fredag

Språk: Engelsk

Liv Eva Kirkesæther, HI: Welcome

Leif John Fosse, Norwegian Ministry of Climate and Environment: Opening remarks

CASE STUDIES

Karen Filbee-Dexter, The University of Western Australia and IMR: Role of kelp globally in Blue Carbon

Dr. James G. Kairo, Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Community benefits derived from carbon finance

Anna Mbenga Cham, Department of Fisheries: Economic benefits of healthy seagrass communities in The Gambia

Connel Fullenkamp, Duke University: The economic benefits of intact salt marshes

Panel discussion: How protecting and restoring Blue Forests can be ‘nature-based solutions’ to climate change, biodiversity conservation and health

Moderator: Peter Haugan, Programme Director, IMR

Panelists:

  • Takehiro Nakamura, Head of the Marine and Coastal Ecosystems Unit, UN Environment Programme
  • Vidar Helgesen, Special Advisor, Norwegian Foreign Ministry
  • Steven Lutz, Senior Programme Officer, Blue Carbon Lead, GRID-Arendal

Moderated breakout rooms

opptak av hele dagen:

https://vimeo.com/478886948%20
TILBAKE TIL BLÅ SKOG-UKA 2021