WHO IS NBFN

Norwegian Blue Forests Network (NBFN) ble etablert i 2014, og består av følgende ledende norske virksomheter med overlappende og utfyllende kompetanse og erfaringer innen blå skog

GRID-Arendal er en norsk stiftelse etablert i 1989 for å styrke FNs miljøprogram (UN Environment). Med formål om å skape miljøkunnskap som gir positive endringer, jobber GRID-Arendal over hele verden – fra Himalaya til Arktis og fra Afrika til Sør-Stillehavet. GRID-Arendals kompetanse om blå skog omfatter kommunikasjon og informasjonsdeling, kapasitetsbygging og utvikling av blå karbon-prosjekter, for eksempel gjennom FNs miljøprogram og Det globale miljøfondets Blue Forests Project.


Havforskningsinstituttet (HI) er et nasjonalt rådgivende forskningsinstitutt med nær 1000 ansatte og er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa. Hovedoppgaven til Havforskningsinstituttet er å tilby kunnskap og råd til norske myndigheter, Nærings- og fiskeridepartementet, Mattilsynet samt fiskerinæring og andre interessenter, om spørsmål knyttet til bærekraftig bruk og forvaltning av havet, kystmiljøet og biologiske ressurser, herunder ”blå skog”. Havforskningsinstituttet har en nasjonal rådgivende funksjon for høsting av tare (vår mest betydningsfulle blå skog) og styrer flere forsknings- og overvåkingsprosjekter for å øke kunnskapen om tareskog, karbonlagring, følgene av klimaendringer og potensiell produksjon lavt i næringskjeden. Formidling av kunnskap er viktig, og tilgjengeliggjøring av nye vitenskapelige resultater for relevante myndigheter, bedrifter og samfunnet generelt, er en prioritet som deles med medlemmer av Norwegian Blue Forests Network.


Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er en veldedig forskningsstiftelse med 200 ansatte som driver med forskning, overvåking, vurdering og studier av ferskvann, kyst og marine miljøer i tillegg til miljøteknologi. NIVAs store omfang av vitenskapelig kompetanse og forskningsekspertise er viktig for norske bedrifter og industri samt for offentlig forvaltning på ulike nivå. Dette bidrar til å fremme Norges interesser i internasjonale fora. NIVA har en sterk merittliste fra forsknings- og utviklingsarbeid i norske kystøkosystemer, inkludert dynamikken, det biologiske mangfoldet og strukturen i tareskoger i forbindelse med klimaendringer, kråkebolle og andre miljøutfordringer. På oppdrag fra Miljødirektoratet kom NIVA i 2011 med den første omfattende studien av karbonlagring i norske tareskoger. NIVA har også betydelig internasjonal prosjekterfaring, inkludert vurderinger av kystnære økosystemer i ulike deler av verden.