KELPFLOAT

KELPFLOAT har som mål å kvantifisere eksporten av taremateriale fra tareskogene og til dypere og grunnere økosystemer, samt å identifisere tarekirkegårder som er områder som mottar og lagrer spesielt store mengder taremateriale.

 

Bakgrunn

De siste tre-fire tiårene har det foregått storskala regimeskifter langs norskekysten der golde kråkebolleørkener har fått tilbake tareskog, og sukkertareskog har blitt omdannet til trådalgebunn. Disse skiftene i utbredelse og biomasse av tareskog omfatter også endringer i produksjon og eksport av taremateriale. Kunnskap og forståelse av omfanget av disse endringene og hvordan endringene påvirker mengden av eksportert tarematerialet til nærliggende økosystemer, mangler. Vi har lite kunnskap om betydningen av eksportert taremateriale, som påvirkes både direkte og indirekte av klimaendringer. KELPFLOAT har som mål å gi en mer mekanistisk forståelse av transporten av tarepartikler til andre økosystemer, og kunnskap om det arealmessige omfanget av tareskogens innflytelse.

 

Aktiviteter

KELPFLOAT omfatter utvikling av en tarepartikkel-transportmodul som kan kombineres med 3D hydrodynamiske modeller (160 m oppløsning er brukt i prosjektet), og som er brukt til å simulere transportrute og landingssted for ulike typer tarepartikler (stilk, blad og blad-biter) under forskjellige scenarier (storm, vårslipp av tareblad, og kontinuerlig erosjon/løsrivelse av små tareblad-biter). Skjebnen (landingsstedet) til de ulike tarepartiklene vil bli analysert og tarekirkegårder i grunne og dype områder vil bli kvantifisert for de ulike scenariene.

 

Partnere

NIVA: Eli Rinde – PL, Trond Kristiansen, Karen Filbee-Dexter, Eva Ramirez-Llodra, Trine Bekkby, Hege Gundersen, Kasper Hancke

HI: Jon Albretsen, Kjell Magnus Norderhaug

Univ. Western Australia: Thomas Wernberg

Roskilde Univ: Morten Foldager Pedersen

 

Bilder fra prosjektet, klikk for å vise store bilder:

Aktivitetsplan

Våren 2017

En førstegenerasjons tarespartikkel-transportmodul ble utviklet i løpet av våren og evaluert under KELPEX-cruiset i mai 2017

Høsten 2017

En forbedret andregenerasjons modell for studieområdet Malangen ble utviklet. Et kart over akkumuleringsområder (tangkirkegårder) for Malangen ble utarbeidet

Desember 2017

Simuleringseksperimentanalyse, utvikling av prediktive kart over det geografiske omfanget av påvirkning av tarepartikler (tare detritus)

For mer informasjon

Eli Rinde, NIVA Oslo

Eli.rinde@niva.no

+47-90124941