Økosystemtjenester i kystsonene i de nordiske landene – CoastalServices

Prosjektet så på verdiene som er knyttet til viktige habitater langs den nordiske kysten. I løpet av våren 2016 utarbeidet partnere fra Norge, Sverige og Danmark en oversikt over tilgjengelig informasjon om dette feltet, og fremstilte denne kunnskapen i en rapport som er skrevet for Nordisk ministerråds (NCM) TemaNord-serie.

 

Folk er avhengig av havet og kysten samt deres ressurser for overlevelse og velvære. Kystøkosystemene i de nordiske landene, for eksempel tareskoger, blåskjellbanker, ålegrasenger og grunne bukter og innløp, gir en rekke støttende, givende, regulerende og kulturelle økosystemtjenester til både lokalsamfunn og en bredere befolkning som drar nytte av dem. Dette er økosystemer med stor grad av biologisk mangfold, med en rekke arter av flora og fauna. De fungerer som viktig klekkehabitater for flere typer fisk, skalldyr og planter, medregnet kommersielle arter. De er også en viktig del av en rekke systemprosesser inkludert vannrensing, kysterosjonsbeskyttelse og karbonfangst, for å nevne noe. Dessuten er kystsonen viktig som friluftsområde for svømming og fiske, og det er et stort potensial for nye bruksområder, for eksempel biodrivstoffproduksjon og økt produksjon av alginat. Det er dermed mange interesser og fordeler knyttet til disse områdene.

Fire nøkkeløkosystemer ble valgt for å undersøkes i denne rapporten, tangskoger, ålegrasenger, blåskjellbanker og grunne bukter og innløp. For tareskog og blåskjell vurderes også det økonomiske potensialet ved dyrking. Studien fokuserte på å undersøke disse kystverdiene gjennom utvalgte eksempler, og anbefalte mulige bruksområder for forvaltning av de nordiske kystområdene og deres ressurser. Studien identifiserer også viktige kunnskapshull, og foreslår hvor videre arbeid bør fremheves.

Prosjektet ble finansiert av Nordisk ministerråd (NCM) og ble gjennomført under ledelse av NIVA i samarbeid med Havforskningsinstituttet, GRID-Arendal, NIVA Danmark og AquaBiota Water Research i Sverige.

 

Bilder fra prosjektet, klikk for å vise store bilder:

Prosjektets utfall

Du finner rapporten her

For more information

Hege Gundersen, NIVA

hege.gundersen@niva.no

+47-95781270