EUROMARINE VERKSTED

ONSDAG 2 DESEMBER OG TORSDAG 3 DESEMBER 2020

EUROMARINE 2020 VERKSTED

Overordnet mål: å estimere mengden makroalgal produksjon som er beslaglagt i havet årlig.

Tilnærming: For å bygge opp et revidert estimat av den globale distribusjonen og produksjonen av makroalger fra Euromarine Workshop 2019, og bruke en kombinasjon av litteraturundersøkelser, datasett og modeller for å revidere og avgrense banene og prosessene som bør vurderes i estimater av makroalgal skjebne for viktige kategorier av makroalger. Vi vil endelig bruke disse datasettene, kart over spådde karbonsynker og havstrømmodeller for å kvantifisere mengden makroalgal karbon som er beslaglagt globalt i havet. Denne tilnærmingen kan bidra til å vurdere om det totale karbonet som lagres av makroalger er relevant på global skala, og mulige konsekvenser av endringer i makroalgal fordeling for det globale karbonbudsjettet. Det vil også fremheve de typer habitater, og kystområdene, som bidrar mest til makroalgale karbonsynker, og de viktigste kildene til usikkerhet i vår nåværende forståelse.

Utganger: En forventet manuskriptinnsending til Nature Geosciences og en forventet metodepapir om modellering av transport av makroalger.

Husk å registrere deg på Zoom for å få tilgang til verkstedet:

Passord: NBFNR0cks!

WORKSHOP DAG 1: Onsdag 2 desember 2020

8:30 til 11:40 CET

8:30

8:40

8:50

9:00

Deltakere bli med Zoom møterom, tech sjekk – GRID-A

Introduksjons- og workshopmål – Karen

Oppdatering på Euromarine utganger / Nat Geo papir etc. – Dorte/Carlos

5. papir om makroalgal skjebne – Karen / Dan
– Skissere papir og tilnærming (Karen)
– Introduksjon til modellering eksport for ulike kategorier av kystlinjer (Dan C)

15 minutters pause

9:45

Oppgavepresentasjoner trinn I – III: (KORT, 5 til 10 min hver). Stol: Karen

Hver presentasjon inkluderer:
Fremdrift til dags dato: generell tilnærming, viktige resultater så langt
Eventuelle problemstillinger og forutsetninger: spørsmål eller problemer for diskusjon med gruppen
– Presentasjonen vil bli etterfulgt av spørsmål om problemstillinger og forutsetninger

Trinn I: etablere et utgangspunkt for mengden makroalger som forlater kysthabitatene

Presentasjon Oppgave 1: Kart over globalt makroalgalområde
Leder: Jorge

Presentasjon Oppgave 2: Bli enige om et konseptuelt skjebnediagram
Leder: Dorte, Karen (Morten)

Presentasjon Oppgave 4: DOC-veien
Leder : Kasper

Presentasjon Oppgave 3: Samle estimater for NPP (Lead: Albert) og % Export (Lead: Kira)

15 minutters pause

10:40

Trinn II: få viktige parametere for makroalgal transport (partikkelegenskaper og endesoner)

Presentasjon Oppgave 5: Samle estimater av remineralisering, nedbrytning
Leder: Morten (Albert)

Presentasjon Oppgave 6: Samle synkende priser/oppdrift og hvordan disse endres over tid
Leder: Dan S

Presentasjon Oppgave 9: Anslå eksport av POC ut av makroalgal habitat og sesongvariasjoner av eksport (makroalger og havstrøm)
Leder: Thomas, (Karen)

Presentasjon Oppgave 8: Kart kyst- og oseanisk vasker
Leder: Trine, Mike, Hege

11:30

Siste notater på dag 1 og planer for dag 2. – Karen

Lekser

WORKSHOP DAG 2: TORSDAG 3 desember 2020

8:30 til 12:00 CET

8:30

8:40

Aktivitetspresentasjoner fortsatte
Trinn III. Anslå prosenteksport til dype marine vasker

Presentasjon Oppgave 11: Makroalgal transport i åpne hav og vurdering av evner og begrensninger av havmodeller (oppløsning og domene) for bruk i estimering av karboneksport
Leder: Dan C

Presentasjon Oppgave 10: Modellering av algetransport under blandet lagdybde – konvektive celler. Leder: Nobuhiro

Presentasjon Oppgave 7: Horisontal hylletransport og postdeponeringsprosesser å vurdere
Leder: Jack

15 minutters pause

9:20

Runde 1 breakout økter

Mål: Tre grupper diskuterer viktige spørsmål fra presentasjoner og begynner å arbeide med følgende:

Hvordan håndtere eventuelle problemer som er reist i presentasjoner eller diskusjoner.
Plan datakompilering: ESM tabeller, metoder detaljer
Oppgaveorganisasjon: neste trinn, tidslinje for ferdigstillelse, utnevnte personer
Gruppe 1. Kartlegging av kilde og vasker
Trine, Mike, Hege, Jorge, Jean-Pierre, Tomohiro, Heather. Stol: Trine
Oppgave 1: Kart over globalt makroalgal område. Leder: Jorge
Oppgave 8: Kart kyst- og oseanisk vasker. Leder: Trine
* Linking kyst- og oseanisk synker til makroalgal distribusjon
Gruppe 2. Mengde makroalger som forlater kysthabitatene
Albert, Dorte, Thomas, Kasper, Alasdair, Celina, Kira, Pip, Hirotada, Isabel. Styreleder: Thomas
Oppgave 3: Samle estimater for NPP (Lead: Albert) og % Export (Lead: Kira)
Oppgave 5: Samle estimater av remineralisering, nedbrytning. Leder: Morten (Albert)
Oppgave 9: Anslå kystinteraksjoner og sesongvariasjoner. Leder: Thomas, Karen
Gruppe 3. Viktige parametere for algetransport
Dan C, Ana, Jack, Carlos, Dan S, Karen, Ester, Nobuhiro. Stol: Ester
Oppgave 6: Samle synkende priser / oppdrift og hvordan de endres over tid. Leder: DanS
Oppgave 7: Horisontal hylletransport og postdeponeringsprosesser. Leder: Jack
* Hvordan håndterer vi variasjon på tvers av arter og partikkelstørrelser?
*Kan vi bruke gjennomsnittsverdier for grupper av makroalger?

10:10

Sammendrag av fremdrift til dags dato for hvert trinn:

En tilordnet person gir oversikt fra hver breakout-økt

10-minutters pause

10:30

Runde 2 breakout økter
Gruppe 1. Håndtere DOC Eksportere
Kasper, Alasdair, Jack, Mike, Pip, Morten, Jean-Pierre, Thomas, Albert, Isabel. Stol: Carlos
Oppgave 4: DOC-bane. Leder: Kasper
Gruppe 2. Prosent eksportmodell

Kira, Tomohiro, Hege, Dorte, Karen, Celina, Trine, Jorge, Dan S, Ester. Stol: Dan C
Tspør 10: Identifiser dype områder under den blandede lagdybden som er koblet til kystlinjer med overflatestrøm, og test forskjellige transportformer til dype soner. Leder: Dan C
Tspør 11: Algetransport i åpent hav og vurdering av kapasitetsbegrensninger av havmodeller for å estimere karboneksport. Leder: Dan C

*bruk modeller og litteratur til å estimere krysshylletransport og langtidslagring for ulike typer makroalger og ulike kystkategorier

15 minutters pause

11:20

Sammendrag for hver gruppe:

Én person gir oversikt fra breakout-økt 2

11:35

Løse gjenværende problemer:

Åpen diskusjon om hvordan man skal håndtere viktige problemer, forutsetninger, mulige tilnærminger og neste trinn

11:50 – 12:00

Se gjennom den endelige tidslinjen og de neste trinnene.
SLUTTEN AV VERKSTEDET