PROGRAM: TORSDAG 12/11

BLÅ SKOG-UKA 2020
SE KONFERANSEN HER

TORSDAG 12. NOVEMBER

Vi har to temaer denne dagen:

Forvaltningen av marine ressurser skal være økosystembasert: Den skal ta hensyn til samlet påvirkning på ressursene, finne ut hva som er viktigst å gjøre noe med og fordele ansvar for å gjøre det. I kystområdene våre lages det vannforvaltningsplaner som skal realisere dette. Lykkes de i å koordinere på tvers av sektorer? Er de rette sektorene mobilisert og gjør de en tilstrekkelig innsats for å bedre tilstanden for den blå skogen?

Taredyrking krever mye plass. Storskala dyrking kan derfor komme i konflikt med andre brukere, som fiskerier, fiskeoppdrett, skipsfart, fritidsbruk og kanskje havvind. Hvordan fungerer kystsoneplanleggingen for å løse arealbrukskonflikter, og hvordan vil dette verktøyet fungere hvis Norge skal satse stort på tareoppdrett? Tareoppdrett vil også ha miljøkonsekvenser. Hvordan håndteres det i dag, og hva bør skje hvis oppdrettsvirksomheten skal skaleres opp?

ÅPNING

09:00

Liv Kirkesæther, HI: Velkommen og dagens program

FORVALTNING AV VILTVOKSENDE BLÅ SKOG

09:04

09:18

09:30

09:45

10:00 – 10:10

Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet: Sammen for vannet; vannforvaltningsplaner som dugnad og

konfliktløser

Merete Forstad, Vestland FK: Erfaringer fra vannforvaltningsplanene i Vestland

Gro Sandkjær Hansen, NIBR: Forhandlingsplanlegging om god økologisk status

Studiosamtale 

Pause

FORVALTNING AV TAREOPPDRETT

Kampen om plassen på kysten

10:10

10:15

10:30

10:35

10:40 – 10:45

10:45

10:50

10:55

Liv Kirkesæther, HI: Introduksjon til tema

Jahn Petter Johnsen, NFH: Hvordan kan kystoneplanlegging løse utfordringen med å finne plass til en ny

arealkrevende næring?

Rebekka Varne, Møre- og Romsdal FK: Fylkeskommunens erfaringer med tilrettelegging for tareoppdrett

Marius Dalen, NFD: Havbruk til havs

Pause

Harald Sveier, Lerøy: Tareoppdretternes erfaringer med og forventninger til kystsoneplanlegging

Jan Henrik Sandberg, Norges fiskarlag: Fiskernes erfaringer med kystsoneplanlegging og forventninger om

tareoppdrett

Studiosamtale: Hvor alvorlig er arealkonflikten? Hvordan kan den løses? Trengs det endringer i

kystsoneplanleggingen?

Hvordan håndtere miljøkonsekvenser av tareoppdrett?

11:05

11:08

11:13

11:15

11:19

11:22

11:30 – 11:35

11:35

Liv Kirkesæther, HI: Introduksjon til tema

Rebekka Varne, Møre- og Romsdal FK: Akvakulturloven og makroalger – hva kreves for å få

dyrkingstillatelse?

Harald Sveier, Lerøy: Oppdretternes syn på miljøkravene

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet: Miljøverneres syn på miljøkravene

Marius Dalen, NFD: Kommentar om behov for endringer i regelverket

Studiosamtale

Pause

Blå diskusjon

Blå diskusjon er et forum hvor deltakere treffes over video for å fortsette å utforske tematikken konferansedagen har tatt opp. Forumet skjer over Zoom og samtalene blir ledet av erfarne ordstyrere.